Korisnički ugovor

Zaključen u Kovinu, dana ___________________ godine između :

1. SZTR e-Komunikacije, preduzetnik Dragan Adamov, PIB 103204742, MB 56465804, (u daljem tekstu Dobavljač), i

2. Ime i prezime_________________________________, adresa iz LK_________________________________________________________________, JMBG___________________________, kontakt telefon (mobilni/fiksni)_________________________________ (u daljem tekstu Korisnik)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je utvrđivanje međusobnih prava i obaveza Korisnika i Dobavljača u vezi priključenja na infrastrukturu Dobavljača, a u skladu sa odredbama Opštih uslova Dobavljača koji predstavljaju Prilog 2 i sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

Korisnik se sklapanjem ovog ugovora inicijalno odlučio za korišćenje sledećih usluga:

P____________________ (uneti oznaku paketa u skladu sa zvaničnim Cenovnikom) Dobavljač je dužan da Korisniku uspostavi i pruža traženu uslugu, ako proverom tehničkih mogućnosti ustanovi da je realizacija moguća.

Adresa instalacije :______________________________________________ uneti punu adresu (ulica, broj, grad/mesto, poštanski broj) Uslovi korišćenja navedenih usluga definisani su Opštim uslovima i Cenovnikom Dobavljača. Na adresi www.eKomunikacije.net

Član 3.

Cena usluge koja je predmet ovog ugovora definisana je zvaničnim Cenovnikom Dobavljača, sa kojim je Korisnik prethodno upoznat i saglasan, a koji čini Prilog 3 i sastavni deo ovog ugovora.

Plaćanje naknade po korisničkom ugovoru vrši se u skladu sa mesečnim računom izdatim od strane Dobavljača, nakon izvršene usluge, a u skladu sa zvaničnim Cenovnikom Dobavljača.

Ako Korisnik ne plati dospeo račun, Dobavljač ima pravo da privremeno/trajno obustavi pružanje usluge u skladu sa Opštim uslovima.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će uslugu iz člana 2. aktivirati na dan potpisivanja korisničkog ugovora, izuzev u slučajevima više sile ili drugim slučajevima predvidjenim Opštim uslovima.

Član 5.

Speifikacija korisničke opreme koja omogućava pružanje usluge reguliše se posebnim dokumentom, Radnim nalogom.

Član 6.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od _______ do __________. Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme. Ovaj ugovor se zaključuje na period od ______ meseci.

Ukoliko je ugovor zaključen na određeno vreme a ni jedna od ugovornih strana najkasnije 30 dana pre isteka perioda na koji je korisnički ugovor zaključen ne pošalje drugoj strani obaveštenje o raskidu ugovora u pisanoj formi smatraće se da je ovaj ugovor produžen na neodređeno vreme.

Član 7.

U slučaju neosnovanog raskida korisničkog ugovora, pre isteka perioda definisanog članom 6. ovog ugovora, Korisnik je dužan da plati naknadu za prevremeni raskid u skladu sa Opštim uslovima i zvaničnim Cenovnikom Dobavljača.

Član 8.

Dobavljač će Korisniku obezbediti telefonsku, e-mail i po potrebi podršku na lokaciji. Dostupnost podrške definisana je radnim vremenom nadležnih službi Dobavljača. Informacije o nadležnostima i kanalima komunikacije sa Dobavljačom javno su dostupne na WEB prezentaciji Dobavljača www-eKomunikacije.net ili na telefonu 064-147-2364.

Član 9.

U slučaju smetnji u funkcionisanju mreža odnosno usluga, Dobavljač će smetnje otkloniti u najkraćem roku, ne dužem od 48 časova. U slučaju da korisnik primeti smetnju u funkcionisanju usluge ima pravo i obavezu da je bez odlaganja prijavi kako bi Dobavljač ispitao osnovanost prijave i uzroke eventualne smetnje i preduzeo mere za njeno otklanjanje.

U slučaju da prekid u funkcionisanju usluge traje duže od 48 časova, krivicom Dobavljača, operator je u obavezi da iznos mesečne pretplate umanji srazmerno periodu u kome nije pružao uslugu, za usluge za koje se plaća fiksna mesečna pretplata.

Dobavljač zadržava pravo naplate terenske intervencije, u skladu sa zvaničnim Cenovnikom, ako se utvrdi da je reklamacija neosnovana, odnosno ako je uzrok prijavljenog tehničkog problema na delu mreže i opremi u vlasništvu Korisnika.

Član 10.

Potpisom korisničkog ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima i Cenovnikom Dobavljača. Opšti uslovi i Cenovnik dostupni su na svim prodajnim mestima kao i na zvaničnom sajtu Dobavljača. Dobavljač zadržava pravo promene Cenovnika i Opštih uslova, o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da će nesuglasice rešiti mirnim putem, a ukoliko se u tome ne uspe, prelazi u nadležnost suda prema prebivalištu odnosno boravištu korisnika.

Ugovor je sačinjen u 2 istovetna primerka, od kojih jedan ide Korisniku a drugi zadržava Dobavljač.